Tel. 02-4245623, 02-4245505 music@su.ac.th

เกี่ยวกับการประชุม

ความเป็นมา

พันธกิจด้านการวิจัยเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์/งานค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น จึงได้กำหนดจัด “การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4” เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านเสียงและดนตรี พัฒนาและเผยแพร่งานดนตรี งานด้านโสตศิลป์ทุกแขนง การแสดงดนตรี และงานสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเสียงและดนตรี รวมถึงการบรรยายประกอบการแสดง หรือ การสาธิตการแสดง ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
I

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน

3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

I

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่เข้านำเสนอผลงานวิจัย

2. นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน